https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=153719995&backurl=divisionальбом::use_main_stringtrue::groupall::typesopersvodki:rasporyajeniya:otcheti:peregovori:jbd:direktivi:prikazi:posnatovleniya:dokladi:raporti:doneseniya:svedeniya:plani:plani_operaciy:karti:shemi:spravki:drugie::page5

Польша 1945-й год

http://i.piccy.info/i9/7875a3ea671476724381775d9b0fb08c/1564760339/116844/1247216/00000006_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-08-02-15-39/i9-13317614/557x767-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/00b3e849869cdcb14e00e6cd43a43a61/1564760450/104439/1247216/00000009_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-08-02-15-41/i9-13317616/799x534-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/164eb68b2cc25895ff70a891fa35ef68/1564760504/119507/1247216/00000020_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-08-02-15-41/i9-13317617/794x537-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/549d3b290b897141612be6898f5dc88d/1564760532/90606/1247216/00000010_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-08-02-15-42/i9-13317618/800x510-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/262370844b766c325c36cf0fdd5eb1ab/1564760592/103499/1247216/00000026_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-08-02-15-43/i9-13317624/800x528-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/354e6a470be40f9c4e3d3f79aa7dd493/1564760668/113932/1247216/00000037_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-08-02-15-44/i9-13317636/799x534-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/3031dd099ea58e611c47d17bd69ed53c/1564760702/122001/1247216/00000038_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-08-02-15-45/i9-13317639/800x518-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/3fc77b61c989619cc43244d7ca70337a/1564760736/101704/1247216/00000040_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-08-02-15-45/i9-13317645/800x518-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/ee51bd3688e5aad18e7b9a9ab4db600b/1564760778/106256/1247216/00000043_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-08-02-15-46/i9-13317648/800x532-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/c84ffc050f2700c42d6369f580c7838f/1564760823/110229/1247216/00000048_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-08-02-15-47/i9-13317650/800x525-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/5379f3691d253b001016582800d9cca5/1564760852/90259/1247216/00000045_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-08-02-15-47/i9-13317652/800x530-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/77d0f6161df52383426be4d9c236990b/1564760878/104245/1247216/00000049_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-08-02-15-47/i9-13317653/522x800-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/01cfaf37d5f570b75c43071a0b55f1d0/1564760912/90484/1247216/00000051_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-08-02-15-48/i9-13317655/514x800-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/8a3faa2238e2e4a0ecdb48e8d312b3ca/1564760975/99473/1247216/00000047_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-08-02-15-49/i9-13317656/800x499-r/i.gif